Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

Polski (Polish)

Informacje o raku i wsparcie dla osób mówiących po polsku 

Rak jest trudnym wyzwaniem dla ciebie i twojej rodziny, ale nie jesteś sam.  Jesteśmy tu, aby cię wspierać. 

Każdy może się zwrócić do nas z pytaniami dotyczącymi raka, profilaktyki, leczenia i usług wsparcia, w tym rodzina, przyjaciele i opiekunowie. 

Cancer Council Victoria posiada wiele bezpłatnych usług wsparcia, które mogą ci pomóc.  Możemy również pomóc ci połączyć się z innymi usługami wsparcia w stanie Wiktorii, które są dla ciebie odpowiednie. Nie szkodzi, jeśli nie wiesz, jakie usługi są dostępne, możemy zasugerować, co może ci pomóc. 

Możemy pomóc w:  

 

Informacje po polsku  

Możesz czytać lub słuchać tłumaczeń w większości języków społeczności na naszej stronie internetowej, korzystając z paska narzędzi dostępności w prawym górnym rogu strony i wybierając swój język. Pasek narzędzi może również pomóc osobom z upośledzeniem wzroku lub słuchu albo z zaburzeniami w nauce. 

Posiadamy również tłumaczenia wielu naszych zasobów przez NAATI akredytowanych tłumaczy, które znajdziesz w poniższej tabeli. 

Skontaktuj się z nami w języku polskim 

Skontaktuj się z nami  

  • przez media społecznościowe
  • wysyłając nam  email 
  • dzwoniąc do nas. 

Każdy może się z nami skontaktować, w tym przyjaciele i członkowie rodziny. Jest to bezpłatne i poufne. 

Zadzwoń pod numer 13 11 20, aby porozmawiać w języku angielskim. 

Zadzwoń pod numer 13 14 50, aby porozmawiać z nami w języku polskim przy pomocy tłumacza.   

Dzwoniąc, podaj nazwę swojego języka, a następnie poproś tłumacza, aby zadzwonił do Cancer Council pod numer 13 11 20.  

Nie możemy udzielać indywidualnej porady medycznej.  

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

Informacje i zasoby dotyczące raka (Cancer Information and Resources)

Poniższe informacje zostały profesjonalnie przetłumaczone przez NAATI akredytowanych tłumaczy. 

Możesz podzielić się tymi linkami z przyjaciółmi i rodziną. 

Skontaktuj się z nami celem uzyskania pomocy jeśli nie ma tutaj informacji, której szukasz.    

Można również pobrać materiały w języku uproszczonym lub tzw Easy Read. Są one odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, starszych lub potrzebujących wsparcia w zakresie umiejętności czytania i pisania. 

Aby zobaczyć następujące pliki potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Pobierz go za darmo.

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family. 

If the information you are looking for is not here, please contact us for help. 

You can also download resources in simplified language or Easy Read. These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs. 

Polska biuletyny  

English equivalents 

Następujące służby wsparcia mogą ci pomóc The following support services may assist you

Wykonanie tego badania może ocalić ci życie

A simple bowel test could save your life (National Bowel Cancer Screening Program)