Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

دری (Dari)

 معلوماتی راجع به سرطان و حمایت از افرادی که به زبان دری صحبت می کنند  

(Cancer information and support for people who speak Dari)

سرطان برای شما و خانواده تان سخت است، مگرشما تنها نیستید. ما برای حمایت از شما اینجا هستیم.   

هر کسی می‌تواند راجع به سرطان، جلوگیری، تداوی و خدمات حمایتی، بشمولِ خانواده، دوستان و مراقبان، با ما به تماس شود.  

در اینجا، Cancer Council Victoria  بسیاری از خدمات حمایتی مجانی برای کمک به شما قرار داده است. ما همچنین به شما راجع به سایر خدمات حمایتی در هر نقطه از ویکتوریا که برای شما مناسب باشد،  کمک کرده میتوانیم. اگر راجع به خدماتی که در دسترس است معلوماتی ندارید، کدام مشکلی نیست. ما می توانیم مواردی را برای کمک به شما پیشنهاد کنیم.  

ما در موارد زیل کمک کرده میتوانیم:

کسبِ معلومات بیشتر راجع به انواع سرطان و انتخاب تداوی برای آنها        •

مدیریت مصارف سرطان        •

 مشوره برای حمایت از احساسی که شما و خانواده تان دارید        •

کمک به کار های آشپزی، پاک کاری و کارهای دیگرِ منزل        •

در زمان که تداوی شما علتِ ریزش مو شود، کمک به یافتن کلاه گیس یا روسری         •

حمایت تلیفونی از طرفِ یک داوطلب تعلیم دیده که تجربه سرطان مشابهی را داشته است         •

یافتن گروپ های حمایتی سرطان، بشمولِ گروپ هایی برای اعضای خانواده         •

کارگاه های تعلیمی از افراد مسلکی صحی دوره دیده راجع به مدیریت سرطان و زندگی بعد از تداوی آن         •

یافتن معلومات راجع به تست های سرطان و پروگرامهای معاینات تلویزیونی         •

بهترین سوالاتی که باید از تیم مواظبت های صحی خود پرسان کنید تا مواظبت های مورد ضرورت خود را دریافت کنید.        •

 

معلومات به دری 

با استفاده از نوار ابزار دسترس‌پذیری در گوشه سمت راست بالای صفحه و انتخاب زبان تان، می‌توانید ترجمه‌ها را به اکثر زبان‌های انجمن در ویب‌سایت ما بخوانید یا به آنها گوش دهید . این نوار ابزار همچنین به افرادی که دارای تکالیفی در دیدن و شنیدن یا ناتوانی در تعلیم هستند ، کمک کرده میتواند .  

ما همچنین ترجمه های معتبر NAATI بسیاری از منابع خود را در جدول ذیل گذاشته ایم .  

تماس با ما به لسان دری  

به طریقه های ذیل میتوانید با ما به تماس شوید   

در شبکه های اجتماعی برای ما پیام روان کنید        

به ما ایمیل روان کنید        • 

به ما تلیفون کنید.       • 

همه بشمولِ دوستان و اعضای خانواده می توانند با ما به تماس شوند. این تماس مجانی و محرمانه است.   

برای صحبت به زبان انگلیسی با 13 11 20  به تماس شوید.   

برای صحبت با ما به زبان دری با استفاده از یک ترجمان شفاهی با 13 14 50  به تماس شوید.   

وقتی به تماس شدید ، نام زبان خود را بگویید، سپس از ترجمان شفاهی بخواهید که با Cancer Council  با شماره 13 11 20   به تماس شود .  

ما توصیه های صحی فردی ارائه داده نمیتوانیم .  

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

.

معلومات و منابع سرطان

(Cancer Information and Resources)

معلوماتِ ذیل ذریعه ترجمانِ معتبر NAATI به صورت حرفه ای ترجمه شده است. لطفاً این لِنک ها را با دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید .  

اگر معلوماتِ مورد نظر شما در اینجا نبود ، لطفاً برای راهنمایی با ما به تماس شوید .  

همچنین می توانید این منابع را به زبان ساده یا Easy Read دانلود کنید . این راه برای افراد دارای معلولیت، افراد کهنسال یا افرادی که برای سوادشان ضرورت به حمایت دارند ، مناسب است.  

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family.  

If the information you are looking for is not here, please contact us for help.  

You can also download resources in simplified language or Easy Read . These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs.  To view the following files you need Adobe Acrobat Reader. Download it for FREE.

دری

English equivalents

آن ها مواظبت می کنند سرطان و افرادی که از بیماران مصاب به telehealth برای  Telehealth for cancer patients and carers
خدمات حمایتی زیر ممکن است شما را کمک نمایند The following support services may assist you 
را نجات داده میتواند. مراحل اولیه، زندگی شا تشخیص رسطان روده در  Finding bowel cancer early can save your life
شفاخانه محدودیت های مالقات Hospital visitor restrictions