دری (Dari)

Do you have questions about cancer?

آیا در مورد سرطان پرسشی دارید؟ از یک نرس شورای سرطان (Cancer Council) راجع به سرطان پرسان کنید. نرس متخصص سرطان و مهربان ما می تواند:

• برای شما معلوماتی راجع به سرطان روانه نماید.
• برای شما امتحانات (تست های) سرطان و راه های تداوی را طوری تشریح نماید که فهم آن آسان باشد.
• با شما راجع به احساسات، تشویش یا پرسشی که دارید صحبت کند.
• به شما معلوماتی راجع به مؤسسات ارائه کننده خدمات بدهد که می توانند به شما کمک هایی بشمول مساعدت های قانونی و مالی نمایند.

با یک نرس سرطان، با کمک یک ترجمان صحبت کنید. در روزهای دوشنبه تا جمعه، از ساعت 9 صبح تا 5 پیشین به نمبر تیلفون 50 14 13 با مصارف تیلفون درون شهری زنگ بزنید (مگر اینکه با موبایل تیلفون کنید) و به شرح زیر عمل نمائید:

• نام لسانی که می خواهید را اعلام کنید.
• تیلفون را نگهدارید تا یک ترجمان بیاید (ممکن است مجبور شوید تا 3 دقیقه صبر کنید)
• از ترجمان بخواهید شما را به لین کمک تیلفونی شورای سرطان ویکتوریا (Cancer Council Victoria) نمبر 20 11 13 وصل نمایند.
• آنوقت ارتباط شما و ترجمان با یک نرس متخصص سرطان برقرار می شود.

Fact sheets

To view the following files you need Adobe Acrobat Reader. Download it for FREE.

دری

English equivalents

آن ها مواظبت می کنند سرطان و افرادی که از بیماران مصاب به telehealth برای  Telehealth for cancer patients and carers
خدمات حمایتی زیر ممکن است شما را کمک نمایند The following support services may assist you 
را نجات داده میتواند. مراحل اولیه، زندگی شا تشخیص رسطان روده در  Finding bowel cancer early can save your life
شفاخانه محدودیت های مالقات Hospital visitor restrictions