Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

Mакедонски (Macedonian)

Информации за рак и поддршка за луѓето кои зборуваат македонски  

Ракот е тежок за вас и за вашето семејство, но не сте сами. Ние сме тука да ви дадеме поддршка. 

Секој може да ни се јави со прашања за рак, за неговото спречување и лекување, и за услугите за поддршка, вклучително семејството, пријателите и негувателите.   

Cancer Council Victoria дава голем број бесплатни услуги на поддршка за да ви помогнеИсто така, може да ви помогнеме да се поврзете со други услуги за поддршка низ цела Викторија кои ви одговараат. Во ред е ако не знаете кои услуги се достапни, ние можеме да предложиме некои работи кои помагаат.  

Исто така, може да помогнеме 

 

Информации на македонски 

На нашата веб-страница може да читате или слушате информации преведени на повеќето јазици на заедницата, користејќи ја лентата со алатки (toolbar) за пристапност во горниот десен агол на страницата и одбирајќи го вашиот јазик. Лентата со алатки исто така може да им помогне на луѓето со оштетен вид или слух, или со попреченост во поглед на учењето.  

Исто така, во долната табела се преводи на голем број наши ресурси, преведени од акредитирани NAATI преведувачи. 

Контактирајте со нас на македонски 

Јавете ни се  

  • со пораки на социјалните мрежи  

  • по имејл 

  • по телефон. 

Секој може да ни се јави, вклучително пријателите и членовите на семејството. Тоа е бесплатно и во доверба. 

Јавете се на 13 11 20 за да зборувате на англиски. 

Јавете се на 13 14 50 за да зборувате со нас на македонски со помош од преведувач.   

Кога се јавувате, речете го вашиот јазик и побарајте од преведувачот да се јави на Cancer Council на 13 11 20.  

Не можеме да даваме поединечни медицински совети. 

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

Информации за ракот и ресурси (Cancer Information and Resources )

Следните информации се професионално преведени од акредитирани NAATI преведувачи. Ве молиме слободно споделувајте ги овие линкови со вашите пријатели и роднини.  

Ако информации што ги барате ги нема тука, ве молиме јавете ни се за помош.  

Исто така, ресурсите може да ги преземете ( download ) на поедноставен јазик или со Easy Read . Тие се погодни за луѓето со попреченост, за постарите лица или за луѓето на кои им треба поддршка во поглед на писменоста.    

За да ги видите следниве датотеки треба Adobe Acrobat Reader. Преземете ја БЕСПЛАТНО

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family.  

If the information you are looking for is not here, please contact us for help.  

You can also download resources in simplified language or Easy Read . These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs.  

македонски документи  

English equivalents  

За лица што боледуваат од рак, нивните семејства и пријатели The following support services may assist you
Како да се спречи губењето на тежина Preventing weight loss

Едноставен тест на цревата може да ви го спаси животот

A simple bowel test could save your life (National Bowel Cancer Screening Program)