Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Wël ë tuany tɔ̈ɔ̈t rïŋic ku kuɔny tënë kɔc wënë jam/guɛl Dinka/Thuɔŋjäŋ  

(Cancer information and support for people who speak Dinka)

Tuany tɔ̈ɔ̈k rïŋic ee kërilic apɛi tënë yïn ku kuatdu, ku yïn acië yï arotdu, Ɣok aa tɔ̈ɔ̈u etän buk yïn kony. 

Raan ebɛ̈n alëu bï ɣok yuɔ̈p/gäät në wël/thön wënë thiëcthiëc alɔŋ tuany tɔ̈ɔ̈k rïŋic, gëlgël, luɔi yïlac, ku loilooi kuɔny, nɔŋic kuat/anïn, määthku ku kɔc ë muɔ̈ɔ̈k. 

Cancer Council Victoria anɔŋ kajuäc loilooi kuɔny  wënë gam abɛc/apath etän bïï yïn kony.  Ɣok alëu eya buk yïn kony alɔŋ nuɛ̈t/adör ke loiloi kuɔny kɔ̈k luthïn tedɛ̈t Victoria wënë piɛth tënë yïn. Yen ee piath tëna yïn akuc loiloi yeŋö keek tɔ̈thïn, ɣok alëu buk käŋ bïï yï kony luel/nyɔth. 

Ɣok alëu buk kony yee:  

 

Wël/thön tɔ̈thïn Dinka/Thuɔ̈ŋjäŋ 

Yïn alëu ba kuen tedä ke piŋ wëlic/gɛ̈ɛ̈r ebɛ̈n luthïn thoŋ wut ebɛ̈n atɔ̈ wɛpthiätda yiic yeloi accessibility toolbar atɔ̈thïn nhial guuk-alɔŋ cuëc ë apäm ku kuany thuɔŋdun. Ke toolbar eya kɔc kony në guɔ lac tïŋ tedä ke miŋ ë piŋ tedä ke abɛ̈ɛ̈l kuɛ̈n.  

Ɣok eya anɔŋ NAATI accredited translations ë kajuäc ë käkkua luthïn agenwël piny. 

Yuɔ̈p/gäät ɣok thïn Dinka/Thuɔŋjäŋ 

Yuɔ̈p/gäät ɣok yee   

  • tuɔ̈c ɣok wël alɔŋ social media  

  • tuɔ̈c ɣok imeel 

  • yuɔ̈p ɣok. 

Raan ebɛ̈n alëu yuɔ̈p/gäät ɣok, gut määthku ku kɔc ë kuat. Yen ee abɛc/apath ku kedäŋ mony. 

Yuɔ̈p 13 11 20 ba jam/guɛl thïn Dinka - Duŋgëlith. 

Yuɔ̈p 13 14 50 ba jam/guɛl thïn Dinka/Thuɔŋjäŋ yeloi agamlöŋ/athook.   

Tëwën yup yïn, ke luel rin ë thuɔŋdu, emɛ̈në thiëc agamlöŋ/athook ba yuɔ̈p Cancer Council alɔŋ 13 11 20.  

Ɣok acië gɛm wëët individual medical advice.  

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.