Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

Tiếng Việt (Vietnamese)

Thông tin và hỗ trợ về bệnh Ung thư cho những người nói Tiếng Việt  

 

Bệnh Ung thư gây khó khăn cho bạn và gia đình, nhưng bạn không đơn độc. Chúng tôi ở đây là để hỗ trợ cho bạn.  

Bất kỳ ai cũng có thể liên lạc với chúng tôi nếu có thắc mắc về bệnh ung thư, phòng ngừa, điều trị và các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm gia đình, bạn bè và người chăm sóc.  

Cancer Council Victoria có nhiều dịch vụ hỗ trợ miễn phí sẵn sàng giúp cho bạn.  Chúng tôi cũng có thể giúp kết nối bạn với các dịch vụ hỗ trợ khác ở bất kỳ đâu tại Victoria phù hợp với bạn. Nếu bạn không biết những dịch vụ nào có sẵn thì không sao cả, chúng tôi có thể đề xuất những gì cần trợ giúp.  

Chúng tôi có thể giúp:   

 

Thông tin bằng Tiếng Việt 

Bạn có thể đọc hoặc nghe các bản dịch bằng hầu hết các ngôn ngữ cộng đồng trên trang mạng của chúng tôi bằng cách sử dụng thanh công cụ tiếp cận ở góc trên cùng bên phải của trang và chọn ngôn ngữ của bạn. Thanh công cụ cũng có thể hỗ trợ những người khiếm thị hoặc khiếm thính hoặc có khuyết tật học tập.   

Chúng tôi cũng có các bản dịch được NAATI công nhận cho nhiều nguồn tài liệu của chúng tôi ở bảng bên dưới.  

Liên lạc với chúng tôi bằng Tiếng Việt 

Liên lạc với chúng tôi bằng cách    

Bất kỳ ai cũng có thể liên lạc với chúng tôi, kể cả bạn bè và thành viên gia đình. Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí và bảo mật.  

Gọi số 13 11 20 để nói bằng tiếng Anh  

Gọi số 13 14 50 để nói chuyện với chúng tôi bằng Tiếng Việt qua một thông dịch viên.    

Khi bạn gọi, hãy nói tên ngôn ngữ của bạn, sau đó nhờ thông dịch viên gọi Cancer Council qua số 13 11 20   

Chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên y tế cho cá nhân.   

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

Thông tin và các nguồn tài liệu về bệnh Ung thư  ( Cancer Information and Resources )

Các thông tin sau đây đã được dịch một cách chuyên nghiệp bởi các dịch giả NAATI được công nhận. Xin vui lòng chia sẻ các liên kết này với bạn bè và gia đình của bạn.  

Nếu thông tin mà bạn đang tìm kiếm không có ở đây, xin liên lạc với chúng tôi để được giúp đỡ.  

Bạn cũng có thể tải xuống các nguồn tài liệu bằng ngôn ngữ đơn giản hoặc Dễ Đọc. Những nguồn tài liệu này phù hợp với người khuyết tật, người lớn tuổi hoặc người có nhu cầu hỗ trợ về đọc viết. 

Để xem các tập tin sau đây, bạn cần Adobe Acrobat Reader. Tải về miễn phí

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family.  

If the information you are looking for is not here, please contact us for help.  

You can also download resources in simplified language or Easy Read . These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs.   

Tiếng Việt

English equivalents

Ung Thư:Quý vị có biết? and videos Cancer: Did you know? and videos
Ung thư là gì? What is cancer?  
Sự Mệt mỏi và Bệnh ung thư Fatigue and cancer
Chăm sóc cho người bị ung thư   Caring for someone with cancer

Kế hoạch hành động COVID-19 của bạn

Your COVID-19 Action Plan

Telehealth cho bệnh nhân ung thư và người chăm sóc

Telehealth for cancer patients and carers

Multilingual Cancer Glossary (Vietnamese)

Multilingual Cancer Glossary
A glossary of over 700 cancer terms
Những dịch vụ sau đây có thể giúp quý vị   The following support services may assist you
Hành trình Hồi phục On the road to recovery: Information for people who have finished cancer treatment
Phát hiện ung thư ruột sớm có thể cứu sống quý vị Finding bowel cancer early can save your life
Viêm gan B và ung thư gan Hepatitis B and liver cancer
Trong cộng đồng người Việt, cứ mười một người Úc gốc Việt thì có một người bị bệnh viêm gan B Ask your doctor for a hepatits B test
Điều trị viêm gan B Treatment for hepatitis B
Những hạn chế về khách ghé thăm bệnh viện Hospital visitor restrictions
Ngăn ngừa sụt giảm cân Preventing weight loss