ቲግሪንያ (Tigrinya)

ብዛዕባ መንሽሮ ሕቶታት ኣለካዶ?

ምስ ናይ ኬንሰር ካንስል ነርስ ብምስጢር ተዘራረብ

እቶም ተቐረብቲ ናይ መንሽሮ ነርስታትና:

  • መንሽሮ ዝገልጽ ሓበሬታ ክሰዱልካ'ዮም
  • ክትርድኦ ብዝካኣል መገዲ ብዛዕባ ናይ መንሽሮ መርመራታትን ሕክምናታትን ክገልጹልካ'ዮም።
  • ብዛዕባ ስምዒታትካ ማለት ፍርሕኻን ሕቶታትካን ክሰምዑኻ'ዮም።
  • ሕጋውን ገንዘባውን ሓገዝ ብዛዕባ ትረኽበሉ ኣገልግሎታት ሓበሬታ ክህቡኻ'ዮም። 

ምስ ናይ መንሽሮ ሓኪም ምስናይ ተርጓሚኡ ተዛረብ

ብቁጽሪ ቴሌፎን 13 14 50 (ብናይ ውሽጢ ሃገር) ብዘይካ ካብ ሞባይል ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ከምዚ ዝስዕብ ጌርካ ደውል:

  • ቋንቋኻ ጥቐስ
  • ተርጓማይ ክሳብ ዝመጸካ ተጸበ (ክሳብ ሰለስተ ደቒቕ ክወስድ ይኽእል'ዩ።)
  • ናይ ቪክቶሪያ ኣማኽርቲ መንሽሮ መስመር ብቑጽሪ ስልኪ 13 11 20 ንክተዘራርብ ነቲ ተርጓማይ ምሕታት።
  • ምስቲ ተርጓማይን ምስቲ ናይ መንሽሮ ነርስን ክትራኸብ ኢኻ። 

Fact sheets

To view the following files you need Adobe Acrobat Reader. Download it for FREE.

Tigrinya

English equivalents

እዞም ዝስዕቡ ናይ ሓገዝ ትካላት ክሕግዝኹም ይኽእሉ’ዮም The following support services may assist you