Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

Tagalog (Filipino)

Impormasyon sa kanser at suporta para sa mga taong Filipino ang ginagamit na wika  

(Cancer information and support for people who speak Filipino)

 

Mahirap para sa iyo at sa iyong pamilya ang pagkakaroon ng kanser, ngunit hindi ka nag-iisa. Narito kami para suportahan ka. 

Maaari kaming kontakin ng sinuman, kabilang ang pamilya, mga kaibigan, at tagapag-alaga, na may mga tanong tungkol sa kanser, paghadlang, paggamot, at mga suportang serbisyo. 

Maraming walang bayad na mga suportang serbisyo dito ang Cancer Council Victoria para tulungan ka. Maaari ka rin naming iugnay sa ibang mga suportang serbisyo saan man sa Victoria na tama para sa iyo. Hindi bale kung hindi mo alam kung anong mga serbisyo ang makukuha, maaari kaming magbigay ng mga suhestiyon para tumulong. 

Makatutulong kami sa: 

 

Impormasyon sa wikang Filipino 

Maaari mong basahin o pakinggan ang mga nakasalin sa karamihan ng mga wika sa komunidad na nasa aming website gamit ang accessibility toolbar na nasa kanang sulok sa itaas ng page at piliin ang inyong wika. Makatutulong din ang toolbar sa mga tao na may kapansanan sa paningin, pandinig o pagkatuto. 

Marami rin sa aming mga mapagkukunan na nasa listahan sa ibaba ang isinalin sa ibang wika ng mga tagapagsalin na akreditado ng NAATI. 

Kontakin kami sa wikang Filipino  

Makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng 

  • pag-mensahe sa amin sa social media  

  • pag-email sa amin 

  • pagtawag sa amin. 

Sinuman ay maaaring kumontak sa amin, kabilang ang mga kaibigan at kapamilya. Ito ay walang bayad at kumpidensyal. 

Tumawag sa 13 11 20 para makipag-usap sa wikang Ingles.  

Tumawag sa 13 14 50 para makipag-usap sa amin sa wikang Filipino sa tulong ng isang interpreter.   

Pagtawag mo, sabihin mo ang inyong wika, pagkatapos ay hilingin sa interpreter na tawagan ang Cancer Council sa 13 11 20.  

Hindi kami makapagbibigay ng payong medikal sa mga indibidwal.  

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

Mga Impormasyon at Mapagkukunan tungkol sa Kanser   

(Cancer Information and Resources)

Ang sumusunod na impormasyon ay isinalin sa wika ng mga propesyonal na tagapagsalin na akreditado ng NAATI. Maaaring ibahagi ang mga link na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya.   

Kung wala rito ang impormasyong hinahanap mo, paki-kontakin kami para sa tulong.    

Maaari mo ring i-download ang mga mapagkukunan sa simpleng wika o Easy Read. Bagay ang mga ito para sa mga taong may kapansanan, matatanda o mga taong nangangailangan ng suporta sa pagbasa’t pagsulat.  

Upang tingnan ang mga sumusunod na file kailangan mo ng Adobe Acrobat Reader.  I-download ito para sa LIBRE.

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family.  

If the information you are looking for is not here, please contact us for help.  

You can also download resources in simplified language or Easy Read . These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs.  

Filipino

English equivalents

Ano ang kanser? What is cancer?
Kapaguran at Kanser Fatigue and cancer
Pangangalaga para sa isang tao na may kanser Caring for someone with cancer
Mga suportang serbisyo na makukuha Support services available
Hepatitis B at kanser sa atay

Hepatits B and liver cancer

Hepatitis B at C para sa komunidad ng Filipino

Hepatitis B and C for the Filipino community

Pagpapagaling

On the road to recovery