Tagalog (Filipino)

Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa kanser?

Makipag-usap nang kumpidensyal sa isang nars para sa kanser na taga-Cancer Council.

Ang aming mga mapagkaibigang nars para sa kanser ay maaaring:

  • magpadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa kanser.
  • magpaliwanag ukol sa mga pagsusuri at paggamot sa kanser sa isang paraang madaling maintindihan.
  • makipag-usap tungkol sa iyong nararamdaman, anumang mga ikinatatakot o sa iyong mga katanungan.
  • magbigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong makakatulong kabilang ang tulong pambatas at pampinansya.

Makipag-usap sa isang nars para sa kanser, sa pamamagitan ng isang interpreter.

Tawagan ang 13 14 50 sa halaga ng lokal na tawag (maliban sa mga teleponong mobile), Lunes hanggang Biyernes, ika-9 n.u - 5 n.g. at sundin ang mga hakbang na ito:

  • Sabihin ang wikang nais ninyo.
  • Maghintay sa linya para sa isang interpreter (maaaring umabot nang hanggang 3 minuto).
  • Hilingin sa interpreter na tawagan ang Cancer Council Victoria (Linyang Pantulong sa Kanser ng Konseho sa Victoria) sa 13 11 20.
  • Ikokonekta ka sa isang interpreter at nars para sa kanser. 

Fact sheets

Upang tingnan ang mga sumusunod na file kailangan mo ng Adobe Acrobat Reader. I-download ito para sa LIBRE.

Tagalog

English equivalents

Ano ang kanser? What is cancer?
Kapaguran at Kanser Fatigue and cancer
Pangangalaga para sa isang tao na may kanser Caring for someone with cancer
Ang sumusunod na mga serbisyong pansuporta ay makakatulong sa iyo   Support services available
Hepatitis B at kanser sa atay

Hepatits B and liver cancer

Hepatitis B and C for the Filipino community (English resource)

Hepatitis B and C for the Filipino community

Pagpapagaling

On the road to recovery