ភាសាខ្មែរ (Khmer)

តើអ្នកមានសំណួរអំពីរោគមហារីកទេ?

សូមនិយាយដោយសម្ងាត់ជាមួយគិលានុបដ្ឋាកផ្នែករោគ មហារីកដែលធ្វើការនៅទីប្រឹក្សារោគមហារីក។ គិលានុបដ្ឋាកផ្នែករោគមហារីកដ៏រួសរាយរបស់ យើងអាចៈ

  • បញ្ជូនព័ត៌មានអំពីរោគមហារីកដល់អ្នក។
  • ពន្យល់ពីការធ្វើតេស្ត និងព្យាបាលរោគមហារីកតាមវិធីដែលងាយយល់។
  • និយាយអំពីតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេច និងអំពីការភ័យខ្លាច ឬសំណួរដែលអ្នកអាច មាន។
  • ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសេវាដែលអាចជួយដល់អ្នក ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកផ្លូវ ច្បាប់ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

និយាយជាមួយគិលានុបដ្ឋាកផ្នែករោគមហារីកដោយមានអ្នកបកប្រែ។ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ លេខ 13 14 50 ដោយគិតតម្លៃដូចថ្លៃនិយាយទូរស័ព្ទក្នុងតំបន់ (លើកលែងតែប្រើទូរស័ព្ទដៃ) ពីថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 9ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 5ល្ងាច ហើយសូមធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម:

  • សូមនិយាយប្រាប់ភាសាដែលអ្នកត្រូវការ។
  • សូមរង់ចាំអ្នកបកប្រែ (អាចចាំដល់ 3នាទី)។
  • សុំឲ្យអ្នកបកប្រែហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទក្រុមប្រឹក្សាមេរោគមហារីករដ្ឋវិកតូរីយ៉ា តាមរយៈ លេខ 13 11 20។
  • អ្នកនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកបកប្រែ និងគិលានុបដ្ឋាកផ្នែករោគមហារីក។

សលាកបត្រព័ត៌មាន (Fact sheets)

ដើម្បីអាចមើលឯកសារដូចខាងក្រោមនេះអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយ យល់ដឹង។ ទាញយកវាដោយឥតគិតថ្លៃ

ខ្មែរ

English equivalents

ជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B និងជំងឺមហារីកន្លើម Hepatitis B and liver cancer
A simple bowel test could save your life (Khmer) A simple bowel test could save your life (National Bowel Cancer Screening Program)