Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

ភាសាខ្មែរ (Khmer)

ព័ត៌មានអំពីជំងឺមហារីក និងការគាំទ្រសម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ  

ជំងឺមហារីកគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ពិបាកសម្រាប់អ្នក និងគ្រួសាររបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកមិននៅឯកោតែម្នាក់ឯងទេយើងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រអ្នក 

នរណាក៏ដោយអាចទាក់ទងមកយើងជាមួយនឹងសំណួរនានាអំពីជំងឺមហារីក ការបង្ការ ការព្យាបាល និងសេវាកម្មគាំទ្រ រួមទាំងក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ និងអ្នកមើលថែទាំ 

Cancer Council Victoria មានសេវាកម្មគាំទ្រឥតគិតថ្លៃជាច្រើននៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកយើង​ក៏​អាចជួយភ្ជាប់​អ្នកជាមួយនឹងសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗទៀតនៅគ្រប់​ទីកន្លែងក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ ដែលត្រូវតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកផងដែរវាមិនអីទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាមានសេវាកម្មអ្វីខ្លះនោះ យើងអាចណែនាំឱ្យអ្នកដឹងចំណុចមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នក 

យើងអាចជួយក្នុង 

 

ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ 

អ្នកអាចអាន ឬស្តាប់សេចក្តីបកប្រែជាភាសារបស់សហគមន៍ភាគច្រើននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ដោយប្រើរបារឧបករណ៍ដែលអាចចូលដំណើរការបាននៅជ្រុងខាងលើខាងស្តាំទំព័រ ហើយជ្រើសរើសភាសារបស់អ្នករបារឧបករណ៍​ក៏​អាចជួយមនុស្សដែលមានពិការភាពក្នុងការមើលឃើញ ឬការស្ដាប់ ឬ​ពិការភាពក្នុងការរៀនសូត្រផងដែរ។  

យើងក៏មានឯកសារបកប្រែទទួលស្គាល់ដោយ NAATI  

នៃធនធានរបស់យើងជាច្រើននៅក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះផងដែរ 

ទាក់ទងមកយើងជាភាសាខ្មែរ 

ទាក់ទងមកយើងដោយ 

  • ផ្ញើសារមកយើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម  

  • ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង 

  • ហៅទូរសព្ទមកយើង 

នរណាក៏ដោយអាចទាក់ទងមកយើងបាន រួមទាំងមិត្តភក្តិ និងសមាជិកគ្រួសារវាឥតគិតថ្លៃ និងសម្ងាត់។ 

ទូរសព្ទលេខ 13 11 20 ដើម្បីនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស 

ទូរសព្ទលេខ 13 14 50 ដើម្បីនិយាយជាមួយពួកយើងជាភាសាខ្មែរដោយប្រើអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ 

នៅពេលអ្នកហៅទូរសព្ទ សូមនិយាយឈ្មោះភាសារបស់អ្នក បន្ទាប់មក ស្នើសុំឱ្យអ្នកបកប្រែទូរសព្ទទៅ Cancer Council តាមលេខ 13 11 20 

យើងមិនអាចផ្តល់ឱវាទផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសម្រាប់បុគ្គលបានទេ 

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

ព័ត៌មានអំពីជំងឺមហារីក   និងធនធាន  (Cancer Information and Resources)

ព័ត៌មានខាងក្រោមត្រូវបានបកប្រែដោយអ្នកបកប្រែមានវិជ្ជាជីវៈ ដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយ NAATI សូមចែករំលែកតំណភ្ជាប់ទាំងនេះដោយសេរីជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក  

ប្រសិនបើព័ត៌មានដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមិនមាននៅទីនេះទេ សូម ទាក់ទងមកយើង ដើម្បីសុំជំនួយ  

អ្នកក៏អាចទាញយកធនធានជាភាសាសាមញ្ញ Easy Read ផងដែរ ធនធានទាំងនេះគឺសមស្របសម្រាប់ជនពិការ មនុស្សចាស់ ឬអ្នកដែលមានតម្រូវការគាំទ្រផ្នែកអក្ខរកម្ម  

ដើម្បីអាចមើលឯកសារដូចខាងក្រោមនេះអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយ យល់ដឹង។ ទាញយកវាដោយឥតគិតថ្លៃ

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family.  

If the information you are looking for is not here, please contact us for help.  

You can also download resources in simplified language or Easy Read . These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs.  

ខ្មែរ

English equivalents

ជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B និងជំងឺមហារីកន្លើម Hepatitis B and liver cancer
A simple bowel test could save your life (Khmer) A simple bowel test could save your life (National Bowel Cancer Screening Program)