ភាសាខ្មែរ (Khmer)

តើអ្នកមានសំណួរអំពីរោគមហារីកទេ?

សូមនិយាយដោយសម្ងាត់ជាមួយគិលានុបដ្ឋាកផ្នែករោគ មហារីកដែលធ្វើការនៅទីប្រឹក្សារោគមហារីក។ គិលានុបដ្ឋាកផ្នែករោគមហារីកដ៏រួសរាយរបស់ យើងអាចៈ

  • បញ្ជូនព័ត៌មានអំពីរោគមហារីកដល់អ្នក។
  • ពន្យល់ពីការធ្វើតេស្ត និងព្យាបាលរោគមហារីកតាមវិធីដែលងាយយល់។
  • និយាយអំពីតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេច និងអំពីការភ័យខ្លាច ឬសំណួរដែលអ្នកអាច មាន។
  • ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសេវាដែលអាចជួយដល់អ្នក ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់ជំនួយផ្នែកផ្លូវ ច្បាប់ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

និយាយជាមួយគិលានុបដ្ឋាកផ្នែករោគមហារីកដោយមានអ្នកបកប្រែ។ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ លេខ 13 14 50 ដោយគិតតម្លៃដូចថ្លៃនិយាយទូរស័ព្ទក្នុងតំបន់ (លើកលែងតែប្រើទូរស័ព្ទដៃ) ពីថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 9ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 5ល្ងាច ហើយសូមធ្វើតាមជំហានដូចខាងក្រោម:

  • សូមនិយាយប្រាប់ភាសាដែលអ្នកត្រូវការ។
  • សូមរង់ចាំអ្នកបកប្រែ (អាចចាំដល់ 3នាទី)។
  • សុំឲ្យអ្នកបកប្រែហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទក្រុមប្រឹក្សាមេរោគមហារីករដ្ឋវិកតូរីយ៉ា តាមរយៈ លេខ 13 11 20។
  • អ្នកនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកបកប្រែ និងគិលានុបដ្ឋាកផ្នែករោគមហារីក។

សលាកបត្រព័ត៌មាន (Fact sheets)

ដើម្បីអាចមើលឯកសារដូចខាងក្រោមនេះអ្នកត្រូវមានកម្មវិធី Adobe Reader មកប្រើដោយយល់ដឹង។ ទាញយកវាដោយឥតគិតថ្លៃ

ខ្មែរ

English equivalents

លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត Pap មានលក្ខណៈមិនប្រក្រតី

Abnormal Pap test results

រកជំងឺមហារីកពោះវៀនដើមឆ្នាំ Finding bowel cancer early  
បញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាត Prostate problems  

កាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីករបស់អ្នក

Cut your cancer risk

ការធ្វើតេស្ត Pap នេះ: វិធីដើម្បីបងា្ករជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមួយ

The Pap test: a way to prevent cervical cancer
ជំងឺរលាកន្លើមប្បនេទ B និងជំងឺមហារីកន្លើម Hepatitis B and liver cancer

តំបន់ខាងក្រៅ (External sites)

នៅពេលចុងក្រោយនេះតើអ្នកមានលាបបន្តិច Pap ដែរឬទេ? ι When did you last have a Pap smear?

Updated: 24 Mar, 2017