Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

ကညီ (Karen)

ခဲစၢၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢပှၤလၢအကတိၤပှၤကညီကျိာ်အဂီၢ်    

( Cancer information and support for people who speak Karen)

ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါအံၤနး၀ဲဒၣ်လၢနၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်လီၤ,သနာ်က့နတအိၣ်ထဲတဂၤဘၣ်. ပအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲအံၤလၢတၢ် ကဆီၣ်ထွဲနၤန့ၣ်လီၤ.   

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်ဆဲးကျိးပှၤလၢတၢ်ကသံကွၢ်ဘၣ်ဃးခဲစၢၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ , အတၢ်ဒီသဒၢ,အတၢ်ကူစါဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်, ပာ်ဃုာ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိ,တံၤသကိးတဖၣ်ဒီးပှၤကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် သ့လီၤ.  

Cancer Council Victoria အိၣ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢတလိၣ်ဟ့ၣ်အပှ့ၤဖဲအံၤလၢတၢ် ကမၤစၢၤနၤအဂီၢ်လီၤ. ပမၤစၢၤဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဂၤတဖၣ်လၢဘံးထိ ရံယါတၢ်လီၢ်တခါလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢနဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.ဖဲနမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်လဲၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်ဘၣ်ယိၣ်တဂ့ၤ,ပဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်လၢအကမၤစၢၤတၢ်သ့၀ဲလီၤ.  

တၢ်လၢပမၤစၢၤသ့တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ-  

 

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကညီကျိာ် 

နဖးမ့တမ့ၢ်ကနၣ်တၢ်လၢတၢ်ကျိးထံဃာ်အီၤတဖၣ်လၢပှၤတ၀ၢအကျိာ်အါတက့ၢ်အပူၤလၢအအိၣ်လၢပပှာ်ယဲၤသန့အလိၤသ့၀ဲဒၣ်ခီဖျိတၢ်သူ၀ဲဒၣ်တၢ်မၤန့ၢ်သူတၢ်ပီးလီစုက၀ဲၤအကျိၤဘိလၢအအိၣ်လၢကဘျံးပၤတၢ်အကနူၤလၢတၢ်ဖီခိၣ်အထွဲတကပၤဒီးဃုထၢနကျိာ်တက့ၢ်. ပီးလီစုက၀ဲၤအကျိၤမၤစၢၤပှၤလၢအအိၣ်ဒီးမဲာ်ချံမ့တမ့ၢ် တၢ်နၢ်ဟူအတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်မၤလိမၤဒိးအတၢ်တလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဖၣ်အဂီၢ်သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.   

ပအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး NAATI ပာ်ပနီၣ်တၢ်ကျိးထံတဖၣ်လၢပဂံၢ်ထံးအါခါအဂီၢ်လၢပစရီလၢလာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.   

ဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤလၢကညီကျိာ်  

ဆဲးကျိးပှၤခီဖျိ     

  • ဆှၢတၢ်ကစီၣ်ဆူပအိၣ်လၢပှၤဂ့ၢ်၀ီမံဒယၣ်အလိၤ  

  • ဆှၢန့ၢ်ပှၤ အံမ့(လ)  

  • ကိးပှၤဒီးလီတဲစိတက့ၢ်.  

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်ဆဲးကျိးပှၤသ့လီၤ,ပာ်ဃုာ်တံၤသကိးတဖၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤဒီး တၢ်ပာ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်လီၤ .  

ကိးဘၣ် 13 11 20 လၢတၢ်ကကတိၤတၢ်လၢအဲးကလံးအကျိာ်န့ၣ်တက့ၢ်.  

ကိးဘၣ် 13 14 50 လၢတၢ်ကကတိၤတၢ်ဒီးပှၤလၢကညီကျိာ်ခီဖျိတၢ်သူ၀ဲဒၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤတက့ၢ်.     

ဖဲနကိးအခါ, တဲထီၣ်နကျိာ်အမံၤ, မ့ၢ်၀ံၤသံကွၢ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤလၢတၢ်ကကိး Cancer Council လၢ 13 11 20 န့ၣ်တက့ၢ်.  

ပဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်နီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်ကသံၣ်ကသီအတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတသ့ဘၣ်.    

Cancer is hard for you and your family, but you are not alone. We are here to support you.

Anyone can contact us with questions about cancer, prevention, treatment, and support services, including family, friends, and carers.

Cancer Council Victoria has many free support services here to help you.  We can also help connect you with other support services anywhere in Victoria that are right for you. It’s okay if you don’t know what services are available, we can suggest things to help.

We can help with:

 

Information in your language

You can read or listen to translations in most community languages on our website using the accessibility toolbar on the top right corner of the page and selecting your language. The toolbar can also assist people with a vision or hearing impairment or learning disability.

We also have NAATI accredited translations of many of our resources in the table below.

Contact us in your language

Contact us by 

  • messaging us on social media
  • sending us an email
  • calling us.

Anyone can contact us, including friends and family members. It is free and confidential.

Call 13 11 20 to speak in English.

Call 13 14 50 to speak to us in your language using an interpreter. 

When you call, say the name of your language, then ask the interpreter to call Cancer Council on 13 11 20.

We cannot offer individual medical advice.

ခဲစၢၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးဂံၢ်ထံးတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်  

(Cancer Information and Resources)

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလာ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ကျိးထံအီၤပှဲၤတၢ်စဲၣ်နီၤခီဖျိပှၤကျိးထံတၢ်လၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ် NAATI တၢ်ပာ်ပနီၣ် န့ၣ်လီၤ. ၀ံသးစူၤတဘၣ်ကီသးလၢတၢ်ကနီၤဟ့ၣ်ပှာ်ယဲၤဘျးစဲတဖၣ်အံၤဆူနတံၤသကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ် တဂ့ၤ.   

ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢနကွၢ်ဃုအီၤမ့ၢ်တအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲအံၤဘၣ်န့ၣ်,၀ံသးစူၤ ဆဲးကျိးပှၤ လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်တက့ၢ် .  

နထုးန့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်လၢကျိာ်လၢတၢ်မၤညီဃာ်အီၤမ့တမ့ၢ် Easy Read န့ၣ်သ့လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကြၢး ဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးသးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဖၣ်,သးပှၢ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ဖးသ့ကွဲးအတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  

The following information has been professionally translated by accredited NAATI translators. Please feel free to share these links with your friends and family.  

If the information you are looking for is not here, please contact us for help.  

You can also download resources in simplified language or Easy Read . These are suitable for people with disability, older people or people with literacy support needs.  To view the following files you need Adobe Acrobat Reader. Download it for FREE.

Karen

English equivalents 

Cancer information for bicultural workers (Karen) Cancer information for bicultural workers