Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

Tiɛ̈ɛ̈të nyin ë piälwëidu ba  thëm/tïëŋ/cäär ë tuany cancer yaa cɔk loi

Tiɛ̈ɛ̈të nyin ë piälwëidu ba  thëm/tïëŋ/cäär ë tuany cancer yaa cɔk loi – keek alëu bïk pïïrdu kony. 

Na yïn naŋ ruun ka 50 – 74 ëdït:

  • Röör ku diäär: aye lui tiëŋ yäc yic abɛɛc wënë ee tuɔc baai tënë yïn. Yen ee kedäŋ wënë puɔlic, acïn acuɔl  ku ye guɔ lac looi. 

  • Diäär: abï lui tiëŋ thïïn abɛɛc keyï yuɔ̈p namba 13 14 50 ku thiëc tënë ‘BreastScreen Victoria’.

Na yïn yee tik wënë nɔŋ ruun ka 25 – 74 ëdït: looi athëm Tiëŋ Adhiëëth kek akïïmdu tedä /ka dukuny de akïm/ akïïm-muk. 

Alimku ba athëm käk looi tënë yïn ku kɔc maanydu thok bäk rëër we puɔl gup ku cïn kërac. 

Tënë gɔ̈ɔ̈r yï wël kɔ̈ɔ̈k luthin në thuɔŋdun, ke cɔɔl namba 13 14 50 ku thiëc tënë ‘Cancer Council Victoria’ (‘Akutnhom de Victoria Tuany ë Cancer’).

 

English equivalent