Australia's Biggest Morning Tea

Every dollar raised makes an incredible difference

Register Now

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੋਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰੋ

ਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।   

ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ , ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਵੋ , ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ , ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੋਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

Dr Manan Chadha

ਡਾਕਟਰ 50 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ  

ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਡਾਕਟਰ Dr Manan Chadha ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਹੈ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੋਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।  

"ਬੋਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ," Dr Manan Chadha, Melbourne 

  "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 50 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੋਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ," Dr Manan Chadha , Melbourne 

ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। 

Dr Manan Chadha

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 50-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।   

 "ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਰਤਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।" 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  

ਇਹਨਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੇਜ਼, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ  

ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 1800 627 701 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।  

ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਅਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਆਰਡਰ ਕਰੋ  

ਇਸ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।