ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਸਰਵਾਇਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ) ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, 25 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟੈਸਟ ਹੈ।

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਉਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾ-ਵਾਇਰਸ (ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. - HPV) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ HPV ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਵਾਇਕਲ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਇਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਰਵਾਇਕਲ ਜਾਂਚ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

Cervical screening saves lives: Punjabi

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਇਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ :

 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੰਭੋਗ (ਸੈਕਸ) ਕੀਤਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵਾਇਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ :

 • HPV ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜੋ-ਨਵਿਰਤੀ (ਮੀਨੋਪੌਜ਼) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਭੋਗ-ਕਰਤਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਪ੍ਰੰਪਰਾ/ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁੰਨਤ ਹੋਈ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ
 • ਔਰਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਹਿਸਟ੍ਰੈਕਟਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਇਕਲ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 13 14 50  ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ Cancer Council ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

 

View this page in English

Talking bubbles icon

Questions about cancer?

Call or email our experienced cancer nurses for information and support.

Contact a cancer nurse