ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 25 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹੈ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਨਾਮਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ HPV ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਿਸਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 25-74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

 • ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ
 • 25-74 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ
 • ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ:

 • ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦੀ ਹੋਣ
 • HPV ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੋਵੇ
 • ਵਿਆਹੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹੋ
 • ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
 • ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
 • ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ।

 • ਵਿਕਲਪ 1. ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਬ (ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵੇਗੀ।   ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਵੈਬ (ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਵਿਕਲਪ 2. ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਇੱਕ ਸਪੇਕੂਲਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਸਟ
ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਟੂਲ

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੈਬ

ਸਪੇਕੂਲਮ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼

ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੋਨੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ।
ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? HPV ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। HPV ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ।
 ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ)।

ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ।
ਕੀ ਇਹ HPV ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?*

ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ

ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਜੇਕਰ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ HPV ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿਚਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹੀ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

* ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੈਬ (ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵੈਬ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ।

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਨਿੱਜੀ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਸਪੇਕੂਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਧਾਰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂNational Cancer Screening Register (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰ( ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Medicare (ਮੈਡੀਕੇਅਰ( ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਲਕ-ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ 13 14 50 (ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ) 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Talking bubbles icon

Questions about cancer?

Call or email our experienced cancer nurses for information and support.

Contact a cancer nurse